شنبه ۳۰ مرداد

داشتیم بحث می‌کردیم در مورد این‌که چند سال می‌خوایم زندگی کنیم و ....

یکی: راستی! تو متولد چه سالی هستی؟
من: سال ۶۱
یکی‌دیگه شروع کرد به خندیدن!!.
من: چرا می‌خندی؟ کجاش خنده‌دار بود
یکی‌دیگه: آخه خواهرم می‌گه "ایز هی رئلی فیفتی یرز الد؟"