صرفه‌جویی

سه‌شنبه ۲۲ بهمن

قسمت نیست من اتاقم‌و تمیز کنم! چند روزی بود که فهمیدم کلیدهامو گم کردم. می‌دونستم که باید یه جایی تو اتاقم باشه ولی کجاش‌و نمی‌دونستم. تصمیم گرفته بودم رسیدم خونه برم اتاق‌ را مرتب کنم و ببینم کلیدها پیدا می‌شه یا نه.

رسیدم خونه، رفتم تو اتاق. کلیدها گوشه‌ی اتاق بودن. دو ساعت کار در عمرم صرفه‌جویی شد!!


جزئیات

چهارشنبه ۱۶ بهمن

ش: علی‌رضا چه غذایی را بیشتر از هم دوست داره؟
من: سوال خوبیه! نمی‌دونم !
ش: خوب پرسیدن نمی‌خواد، یعنی تو این یک‌سال نفهمیدی؟!!
من: من به جزئیات اهمیت نمی‌دم!